Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360พิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหาร 6 สโมสร พิษณุโลก นเรศวร ลุ่มน้ำเข็ก พุทธชินราช ชาลวันพิจิตร วังจันทน์ ภาค 3360 โรตารีสากล ปีบริหาร 2560-2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก วันเสาร์ ที่ 15 กรกฏาคม 2560

(View:251)


วันที่ 2017-08-03

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 
 
เอกสารแนบ :