Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360พิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสร สโมสรโรตารีจอมทอง และ สโมสรโรตารีสันป่าตอง ภาค 3360 โรตารีสากล ปีบริหาร 2560-2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฏาคม 2560

(View:227)


วันที่ 2017-08-03

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 
 
เอกสารแนบ :