Language: ,

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3360พิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสร ภาค 3360 โรตารีสากล จังหวัดลำพูน 2 สโมสรปีบริหาร 2560 - 2561 สโมสรลำพูน และสโมสรนครหริภุญชัย ณ สโมสรสระว่ายน้ำ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา จ.ลำพูน วันที่ 18 มิถุนายน 2560

(View:224)


วันที่ 2017-08-01

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 
 
เอกสารแนบ :