|

คณะกรรมการบริหารสโมสร โรตารีอุตรดิตถ์


คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีอุตรดิตถ์
ปี 2018-2019


นย. จักรินทร์ มีประเสริฐสกุล
นายกสโมสร


อน. ชุมพล รภาจิตติกุล
อุปนายกสโมสร คนที่ 1อน. สุรพล โกศลดิลกกุล
อุปนายกสโมสร คนที่ 2อน. สมศักดิ์ ศรีบัวทอง
เลขานุการสโมสรอน. มาลัย ง่อนไปล่
นายกผ่านพ้นนยล. นงนุช อิ่มอุระ
นายกรับเลือกอน. มาลัย ง่อนไปล่
เหรัญญิกสโมสรอน. กิติพงษ์ รัตนนาคะ
ประธานบริหารจัดการสโมสรผชภ. พิมพ์ประไพ พรรณาภพ
ประธานสมาชิกภาพอน. ชวนศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล
ประธานมูลนิธิโรตารีอน. ทองอยู่ ล้อมวลีรักษ์
ประธานโครงการบำเพ็ญประโยชน์รทร. ศุภฤกต บูรณารมย์
ประธานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ผชภ. พิมพ์ประไพ พรรณาภพ
ประธานประสานงานต่างประเทศอน. สุรพล โกศลดิลกกุล
ประธานโครงการ Wheelchairอน. เกรียงไกร ศิริเจริญ
พิธีกร