|

ประวัติสโมสร โรตารีเชียงใหม่มหิดล

  • รหัส/Code 88235 
  • ผู้ว่าการภาคในปีที่ก่อตั้ง อนุศิษฏ์ภูวเศรษฐ
  • ผูแทนพิเศษในการก่อตั้ง วิสิษฐ์นักระนาด
  • สโมสรผู้อุปถัมภ์ เชียงใหม่
  • วันที่รับสารตราตั้ง 15-Feb-2017
  • นายกก่อตั้งสโมสร พ.ต.อ.ปิติวัตติ์ วงษ์ชัยภวัฒน์
  • สถานที่ประชุม สำนักงาน พ.ต.อ. ปิติวัตติ์ 94/1 ม.1 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  • วัน/เวลาประชุม วันศุกร์ที่1 และ 3 ของเดือน 19.00 น.
  • สถานที่ติดต่อ/ส่งเอกสาร 94/4 ม.1 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่50100