|


สโมสรโรตารี
ล้านนาเชียงใหม่

นย. นฑวิชญ์ สุเมธานุภาพ

นายกสโมสร