|


สโมสรโรตารี
นครเทิง

นย. สมศักดิ์ โพธิวัฒน์

นายกสโมสร