|

ข่าวประชาสัมพันธ์ สโมสรโรตารีอุตรดิตถ์


  วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 สโมสรโรตารีอุตรดิตถ์ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1 ปีบริหาร 2561-2562 โดยนายก จักรินทร์ มีประเสริฐสกุล   06/07/2018 (ดู:349)

     - นายกฯ กล่าวขอบคุณ ที่สมาชิกให้การ
      สนับสนุน พร้อมแจ้งนโยบายการทำงาน
      และเป้าหมายปีบริหาร 2561-2562
    - อผภ.ไพโรจน์ เอื้อประเสริฐ กล่าวแสดง
      ความยินดี ให้กำลังใจ แนะนำ และให้
      ความรู้เกี่ยวกับโรตารี 
    - อผภ.ไพโรจน์ เอื้อประเสริฐ มอบเข็ม
      แสดงความยินดีให้กับ นย. มาลัยฯ ปี
      บริหาร 2560-2561 อน.ทองอยู่ ล้อม
      วลีรักษ์ และ อน.สุรพล โกศลดิลกกุล ที่
      ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้
      กับสโมสรจนสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ทั้งใน
      สโมสร ต่างสโมสร และต่างภาค
    - สมาชิกมอบดอกไม้แสดงความยินดี
      และให้กำลังใจนายกฯจักนินทร์ฯ ด้วย
      บรรยากาศที่อบอุ่น เปี่ยมด้วยมิตรภาพ
   - พวกเรา จะร่วมใจกันมอบสิ่งดีดี มีคุณค่า
     ให้กับชุมชน และสังคมทั้งในพื้นที่ และ
      ต่างพื้นที่ ในภาคและต่างภาค
  วันนี้เป็นอีกวัน ที่สมาชิกเข้าร่วมประชุม 100% สร้างกำลังใจให้กับนายกฯ ที่จะนำพาให้การทำงานในทุกๆด้านของสโมสร
  สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้
ดูข่าวอื่น